KyuSho Jitsu Shinsa ~ 急所術審査

4de Kyu – KYUSHO JITSU SHINSA

 

3de Kyu – KYUSHO JITSU SHINSA

 

 

2de Kyu – KYUSHO JITSU SHINSA

 

1ste Kyu – KYUSHO JITSU SHINSA

 

SHODAN – KYUSHO JITSU SHINSA

 

NIDAN – KYUSHO JITSU SHINSA

 

SANDAN – KYUSHO JITSU SHINSA

 

YONDAN – KYUSHO JITSU SHINSA

 

GODAN – KYUSHO JITSU SHINSA