KARATE SHINSA ~空手審査

KATA – SAIHA DAI

5de Kyu – KARATE SHINSA

 KATA – SAIHA
   KATA – SAIHA (gif)

 

4de Kyu – KARATE SHINSA

 

3de Kyu – KARATE SHINSA

 

2de Kyu – KARATE SHINSA

 

1ste Kyu – KARATE SHINSA

 

SHODAN – KARATE SHINSA

 

NIDAN – KARATE SHINSA

 

SANDAN – KARATE SHINSA

 

YONDAN – KARATE SHINSA

 

GODAN – KARATE SHINSA